Hockeygear Link
Privacy verklaring
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto
Terug

Privacy verklaring


Dit is een privacyverklaring van Ommoordse Mixed Hockey Club, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40341112. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
(a) de website www.omhc.nl bezoekt;
(b) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
(c) lid wordt.

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
(a) naam, adres, woonplaats e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, bankrekeningnummer;
(b) gegevens over voorkeuren;
- van gewenste hockey activiteit
- eventuele gewenste vrijwilligers activiteiten;
(c) gegevens over afspraken beschikbare tijdstippen;
(d) lidmaatschapsnummer;
(e) KNHB registratie nummer;
(f) eerdere hockey ervaring;
(g) relevante opleidingen.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:
(a) het lidmaatschap te effectueren;
(b) website-, trainings- en wedstrijdinformatie te verzenden;
(c) contact met u op te nemen of te onderhouden;
(d) in te delen voor vrijwillige activiteiten.

1.4 Foto- en videomateriaal:
OMHC gebruikt foto- en videomateriaal om leden en ouders te informeren over en te enthousiasmeren voor activiteiten op onze vereniging. Dit beeldmateriaal wordt gemaakt door fotografen, leden van commissies, vrijwilligers en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers. Activiteiten waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:
(a) wedstrijden en (officiële) toernooien;
(b) verenigingsactiviteiten;
(c) tijdens trainingen.

In het algemeen laten we alcohol buiten beeld, zijn we terughoudend met beeldmateriaal van individuele jeugd en weren we berichten die onnodig kwetsend of te persoonlijk zijn. Voor het maken van foto’s en video’s geldt:
(a) Wanneer de opnamen alleen voor eigen gebruik zijn bedoeld is dit geen probleem, mits jezelf of het eigen kind erop staat. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid hiervoor;
(b) Wanneer de opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website en/of social media wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;
(c) In alle andere gevallen van foto- en video opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het bestuur. Bijvoorbeeld foto’s of video’s voor promotie;
(d) Binnen veel teams wordt gebruikt gemaakt van Whatsapp-groepen. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid hiervoor;
(e) Door verschillende teams binnen OMHC worden social media account bijgehouden. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid hiervoor.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met de ledenadministratie via e-mailadres [email protected] voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door OMHC;
(f) bezwaar tegen het gebruik van beeldmateriaal op OMHC-kanalen (website, app etc).

We zullen het gebruikte materiaal dan zo snel mogelijk aanpassen of verwijderen. De hockeyvereniging heeft het recht het verwijderverzoek terzijde te leggen ten aanzien van algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop betrokkene niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

In ieder geval geldt dat:
(a) op de openbare website worden achternamen alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden bij OMHC zoals leden van het bestuur, vrijwilligers en begeleiders en trainers van de teams. Als hij/zij het hiermee niet eens is, wordt de achternaam verwijderd;
(b) op de openbare website worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie voor club zoals leden van bestuur, vrijwilligers en begeleiders en trainers van de teams.

4. DERDEN

Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
(a) KNHB
(b) club collect
(c) sponsors
(d) Lisa

Deze derden gebruiken de gegevens voor:
(a) effectuering lidmaatschap
(b) innen contributie
(c) verstrekken van aanbiedingen
(d) ledenadministratie richting KNHB en relevante partijen

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.